ࡱ F> FEH P<"KSKS3x T $1h^j ( _lςwmN@\:S96_*[hQvcw{tRl ,{Nz ;` R ,{Nag0:NR:__lςwmN@\:S96_*[hQvcw{t ĉ96_*L:N ~b96_*y^ O4l NN}T"N[hQ Onc 0-NNSNlqQTVwm NN[hQl 0 0-NNSNlqQTVQlN[hQ{tagO 0 096_*{tĉ[ 0 0-NNSNlqQTV_*XT{tRl 0I{lĉ 6R[,gRl0 ,{Nag0(W-NNSNlqQTV_lςwmN@\{4lWNN96_*SvQvsQ;mR ^S_u[,gRl0 ,{ Nag0-NNSNlqQTV_lςwmN@\SvQR/e:gg#_*[hQvvcw{t0 ,{Nz _*:gg ,{Vag0_*:gg^S_=[_*[hQ;NSO#N ^zePhQv^ gHe[e_*[hQ{tSO| _*[hQ{tSO|v;NQ[^Sb N nxz[hQ{tvh N c[NN[[hQ{tSO|ЏLۏLhQbvc N fnx0\MO[hQ{tL#T6R[_*eHhv z^ V 6R[_*NEe0i`TݏSĉ[`QvbJT0^%`S^0SVRgTte9ece z^ N ^z_*XTbX z^ e N\NXT0l\NXTSvQNvsQW6R^ mQ 6R[_*XTM z^T_*XTgؚޏ~]\OehQSg]\OehQ N ^zO_*XT_0REQROo`TۏLwƋfe6R^ kQ [g_U\[hQ{t`QċN ]N [_*[hQΘiT`ǑSv2ce AS N_*]\O gsQvlQqQkSuNN^[ z^ ASN vQNmS_*[hQvce0{wThQ0 ,{Nag0_*:gg^\ NR`QTwmN{t:ggSebY N _*:ggnvybQeN N _*[hQ{tSO|eNSvQO9e`Q N _*[hQ{tSO|vQ[`Q V _*Q:ggn0;N#NSf`Q N _*XTX(uSSS`Q mQ _*NEeTi``Q N ݏlL:N`Q0 ,{mQag0_*:gg^S_ cgq_*XTNI{~T8h[*~I{yf[Tt0W>m_*XT0 _*:gg^O_*XTOo`e _*XTޏ~_m eS_960 ,{ASNag0_*XT_{:d&^ gHev_*XTNfN cNI{~T8h[*~_960 ,{ Nz _*;mR ,{AS Nag096^ c 096_*{tĉ[ 0T_*:gg3u_* N_vcX_*XT{v9_*0 ,{ASVag0_*:gg^k)YlQ^!kev_*\ONR OwmN{t:ggg0 _*\ONR^SbFO NPNN NQ[_96v-Ne9 T096y{|0'iry{|0909[0g'YT4l0b/y/nbyle0_*{vy np0_*XTY TSNI{~0 _*\ONRY gSf _*:gg{Sefe0 ,{ASNag0_*:gg(W[c_*XT_96e^n NRBl N ޏ~_eǏmQ\ev ^\MY$N TNv_*XT N _0[NST4lb4lbN Nؚ^cяv^*S*agNP',B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\B*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\B*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKHB*phCJaJKH,B*phCJ(OJPJQJo(aJ(@KH_H4B*phCJ(OJPJQJo(aJ(@KHnHtH_H,B*phCJ(OJPJQJo(aJ(@KH_H X Z ĭwn\E4 B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\B*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H j l Ưv_N7.B*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH  < > j l ìlcLC,#B*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H |~ȿ{dS7 ,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H BD"$*fòv_V:#,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H B*phOJPJo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH fhp"$ú~g^B+,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH $,@prz|\^Ҷ{fWB3B*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*pho(aJKHCJ OJPJo(aJ \CJ OJPJaJ \CJ OJPJo(aJ \ bd̷o`K4+B*phaJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H @BJL̷u`Q<-B*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H FHXZprƷ~oZG;1'CJ PJaJ @\CJ PJaJ @\CJ OJPJo(aJ \%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H "$&(BDfh­p]H3(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_HCJ PJaJ @\CJ PJaJ @\CJ PJo(aJ @\CJ PJaJ @\ (*\^ɴiTA,(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H2B*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH\_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H2B*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH\_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H hj:<DlWB&6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H DF>@ʮs^U9",B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HB*phOJPJo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H ŮjP;(%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H2B*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH\_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H $&hjlWB-(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H u`K6!(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H2B*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH\_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H HJl_C,,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phPJo(aJKH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H 8:DF @!B!Ůs`L@+(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_HCJ OJPJo(aJ \&CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H%B*phCJ OJPJQJaJ KH_H(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H B!N!P!R!T!^!`!!!!!Ӽt_V:#,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_H)B*phCJ OJPJQJaJ @KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H)B*phCJ OJPJQJaJ @KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H !!!!!8":"<"ŮB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH_H6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KH\_HB*phaJKH(B*phCJ OJPJQJo(aJ KH_H(*:: vS#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7&da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7WD` da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7 Z t vS#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` . r sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` > l sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` > l sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` ~sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`D$hsP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`r^pM#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`&da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`^dsP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`BHsP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`HZr$DwX9dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`Dh ^sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`j<sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`@sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`&jsP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`sP#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`J:pM#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`&da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD` B!T!!!nK#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`&da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$UD7]7WD`$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD]WD`#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`!:"<"d8$7$$$$9D4$5$6$3$A$#d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$UD7]7WD`1. A!#"$%S2P18&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh GmD> x z0( * 3 ?@Oh+'0 px Administrator Normal.dotmadministrator@~ 6?@ABCDG