ࡱ F> POR P!KSKS9 ""8",Nd:; $ h N_ T DN2 966R_e~5uSgbgqL?eSNR gRcWS N0(uV ,gcWS(uN966R_e~5uSgbgqN N{ygbgq v8hS/bcS0Sf/eS0l0 N0 gR[a 96@b gN0YVM|96IQ9yAXQbyN0V[s^SI{evNCg@b gN/N;N0Ջ*96e^0͑'Y9e^ b^NN N{y3uN 0 N0St:gg Tv^\wmN@\bvQR/e:gg0 V03uagNS{|W N 3uagN 1.S_-NNSNlqQTVVM|b-NVM|969 Tv 2.MY0[ň0O(uve~5uY&{TvsQl_0L?elĉĉ[v960eTYvhhQ 3. gq`4l Ne~5uvsQNRbvNXT0 (W-NNSNlqQTV{4lWn4l Ne~5uSz vՋ*960YVM|IQ9yA96^n NBl2030 (W-NNSNlqQTV{4lWn4l Ne~5uSz vedn NBl203Y vQN;N^:N-NNSNlqQTVVM|v6qN0lNb(W-NNSNlqQTVXQlQbybQbzvvQN~~0 N 3u{|W 966R_e~5uSgbgqL?eSR:N8hS/bcS0Sf/eS0l Ny{|W0 1.8hS*g8hS gHegbgq0~lT͑e3uRgbgqv 2.bcSgbgq gHegJ\n~gbǏg͑e~gv 3.Sf]c ggbgq FOSue~5uYSfI{`Qv 4.eS]c ggbgq FOSugbgqW1Y0al_cI{`Qv 5.lSf96/e Ty09M|/n/\ON:SW096@b gN/N;N Ջ*~_g Sump1Y(+T96b096ll)b1Y*I{`Qv0 N0RtOnc 0-NNSNlqQTVL?eSl 0 0-NNSNlqQTVwm NN[hQl 0 0-NNSNlqQTVQlN[hQ{tagO 0 0-NNSNlqQTVe~5u{tagO 0 mQ03uRe_ N 5uP[?eR3uR 3uNbvQYXbNN N{y3uRN (W5uP[?eRs^SHYPERLINK "http://csp.msa.gov.cn lQv^{vU_T 3u 9/" lQv^{vU_T ۏL5uP[?eR3uR ecN~(Pge0 N ~(Pge3uR 3uRN(WTv^\wmN@\bvQR/e:ggzS3uR0 N03uagNSPge N gbgq8hS/bcS 1.4l Ne~5uL?eS3uQ 2.3uNNfPge 3.YXbfNSSYXbNNfPge 4.4l Ne~5uYMYh(uN~(3uR 5.kSfO9zeQQvsQfPge(uNMY0[ň0O(ukSfO9z 0 N gbgqSf/eS 1.4l Ne~5uL?eS3uQ 2.3uNNfPge 3.YXbfNSSYXbNNfPge 4.4l Ne~5uYMYh(uNe~5uYSfv~(3uR 5.eS`Qf(uNeS 0 N gbgql gbgqeUSrl hƋxlNv^ۏL0 kQ0laNy 1.5uP[?eR3uR\vsQPgekbcTNDNb__ N O0 2.3uNNfPgeSb%Ngbgqck,gboR,g>yV~~{v0:gsQNNUSMOlN{v0~N>yOO(uNxfNI{bvQN gHevNfPge 06qNNf E\lN0bgq0~gqI{bvQN gHevNfPge 6qNNfSR N^SbY T0NSx0gqGr0 gHeg0S:gsQI{Oo`0 3.d3uQYPgeGWcOSNb YpSN Ǒ(u5uP[?eR3uRv SNvSrkbcNI{Ɖ:NSN FOwmN{t:gg8hSvfN SǏ?eR|~g0RvfNSNMQNcN0 4. YpSN^S_NA4~ YpS v^RvlNlQzb6qNvz/~{W[96/e:NqQ gv ^S_1u@b g96@b gN/N;NqQ Tvz/~{W[) Te~{l NSNN W[7hSeg YpSN gHegSR N NǏ3*Ng0 5.3uRNǑS5uP[?eR3uRv (W5uP[?eRs^S-N\4l Ne~5uYMYhkXbOo`NNmRnx ecN4l Ne~5uYMYh kXbOo`^N[EMY0[ň0O(u`QOcN0 6.Ǒ(uYXbRtv YXbfNfnxwQSOYXbNySYXbgP0 7.3uRN^T9M|/n^\0WR_S{vv^\wmN@\bvQR/e:gg3uR9M|/nR_^\0WewmN:gg{tv T@b(Ww^0:S vv^\wmN@\bvQR/e:gg3uRev^\wmN:ggvw(^0:S) Onc 04l Ne~5uNRL?eS:SWRRh 0TvsQv^\wmN@\bvQR/e:gg3uR0 8.V[s^ST\ON:SW@b(W0WR_S{vv^\wmN@\bvQR/e:gg3uR0 9.Ջ*96e^0͑'Y9e^ Tb^S@b(W0WR_S{vv^\wmN@\bvQR/e:gg3uR0 10.MYkSfO9zv^HQ3uyRONRhƋx (W3u5uSgbgqecN9zeQQvsQPgeeQQPge^}fkSfO9z[ň96/e Ty096Ƌ+RS/e{vS0eQQ:gg0eQQOhƋxI{0 11.96/ee~5uYYSuSf^3ugbgqSf/eS0YSfe^cNSf`Qf v^(W5uP[?eR|~kXQ[teve~5uYOo`0~(3uRv SNkXQSfOo` v^(WMYh Nvz/~{W[0 12.1uYV96h:gg[e^ hv^NfeՋ*96e^0͑'Y9e^ 0e ^S_cN~YV96h:ggnxv4l Ne~5uYMYOo`SS4l Ne~5uYMYhvQ[6R 0@b g^-NePge^S_cNNN-NeыPge0vsQI{HePgeS-NeыPgeGW~{SՋ*fNvVQ96h:ggS0 13.96/elhƋxfN gbgqhƋxfN Te1YHe0 14.gbgqbcS^S_(Wgbgq gHegJ\nMR30ecQ3u0 15.e~5uYSf0gbgqW1Y0al_c^3ugbgqSf/eS0eSvgbgq gHegNSgbgqN0 16.gbgq8hS0Sf/eSSNNhƋx8hS0Sf/eSv^T3uR0 17.Ջ*96gbgq gHeg NǏNt^ N(WՋ*fN gHegQe:N gHe Ջ*~_gT^Selgbgq0 18.NhehbvQNb__T~vwm NyR/V[s^SƉ:NY^s^S ^S_R+R3uRgbgq0 19.dV[s^SYvQNee~5uL?eS9hnccCg`QSL6R[0 20.wmN{t:ggS9hnc[E[[9MY0[ň0O(uvvsQe~5uY[e8hg0 21.3uRN(W3uRǏ z-NX[(W:k0?BI{L:N wmN{t:gg NNStb NNL?eS v^Ol[eL?eYZ]S_L?eSv wmN{t:ggd gsQS 6eVfN v^Ol[eL?eYZ0 22.X[(WOld gsQSv 1uwmN{t:gg cgq z^NNd0 ]N0g⋹e_ Rtۏ^SǏ5uP[?eRs^Sg bvcTwQ gv^{Cgvv^\wmN@\bvQR/e:gg0 AS0~RgP StKNew20*N]\Oe YOl[e8hgv @be N{(Wl[gPQ0 ASN0~g [0RN bS0 ASN06e9hQ ,gL?eSNR N6e9 s`S(u9f N6eS0 AS N0L?ev[NCg)RTINR N 3uNOlN gN NCg)R 1.w`Cg0 gCgTwmN{t:ggN,gRNcWSvsQ`Q 2.OlS_Svs^I{Cg0 gCgOnc,gRNcWSTwmN{t:ggcQ3u v^(W&{TvsQ[ybagN0hQv`Q N_SvCg)R wmN{t:gg N_gkƉ 3.QeNmbɋCg0 gCg1\ N gwmN{t:gg[ev,gywQSOL?eL:N OlcQL?e YbL?eɋ_NSNT\OQSQ[vwmN{t:ggbvQ N~wmN{t:ggbɋbcJT0 N 3uNOle\LN NINR 1.cOw[PgeINR0 gINR cgq,g gRcWSBl cO&{Tĉ[b__v^nxOw[ gHevPge 2.cS8hgINR0 gINRMTwmN{t:gg]\ONXTOlۏL8hg v^Y[cOvsQPge0Oo` 3.bbl_#NINR03uN[@bkXQ[S@bDeNDevw['`0Qnx'`0Tl'`# Y gw gsQ`QbcOZGPPge,^bbv^vl_#NS1udkNuvNRTg0 ASV0vcwbɋ nS NЏv[:ggNl6R:gg 0W@WSN^^V蕅Q'YW11SNЏ'Y|i 100736 v[:gg5u݋010-65292900 5uP[{ HYPERLINK "mailto:jjzhc@mot.gov.cn" jjzhc@mot.gov.cn l6R:gg5u݋010-65293124 5uP[{ HYPERLINK "mailto:tfszhc@mot.gov.cn" tfszhc@mot.gov.cn PAGE \* MERGEFORMAT7 *,468DF|~Ⱥn`J<*#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ$OJPJQJ^Jo(aJCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ$OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^JaJCJ OJPJQJ^Jo(aJ & ( , 0 4 6 ν~q`K:)!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ OJPJQJ^JaJCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ OJPJQJ^JaJCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH 6 N P R d f t v ͽq[E7!+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ  ( * , ӱe7$$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ZB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;]BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq mH sH nHtH;]BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,  . 2 6 ӽ{^99CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]ICJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq mH sH nHtH;]9CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]ICJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq mH sH nHtH;]9CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH6 8 : H J n p v z | {iSE/!CJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  , . 8 b d ǹyk]G9+CJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJd f t ŷ}odXM?4CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH . 0 V X x z }oaP?.!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJ!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\ ,.`bdvx²udVE4!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJUCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJUCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJUCJ OJPJQJ^Jo(aJ!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\ (yk[K3#CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJKH5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\ (*,.0BXZͿiS=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJ պvhZJ:"/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJKH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHnHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\ .0FPTVXfɹiYI1!CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJKH ftvxz|˸{k[M<+!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ5\CJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHnHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtH df{cS?'/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH jlnǷyk[K3#CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH dzoYI9!/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH PRTFHLV^Ƿk[K3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH ͹ymYM=)'CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(nHtHCJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH ,VXZ\ӿ{o_MA1CJ OJPJQJ^Jo(nHtHCJ OJPJQJ^Jo(#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(nHtHCJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^Jo(/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo( rtvx~˿wk_O7'CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo('CJ OJPJQJ^Jo(mH sH nHtH ~ǷwgWG//CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH >@BDNTVjó{kW?/CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH jpró{gWG7CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtH 02prǯq[C+/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH vx*,8׿qcQ?/CJ OJPJQJ^Jo(aJKH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJKH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KHCJ OJPJQJ^Jo(/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^Jo(aJKH 8<DFXfrtvën^G5#"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,CJ OJPJQJ^Jo(aJfHq CJ OJPJQJ^Jo(aJKH9CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]?CJ OJPJQJ^Jo(aJ56@fHq ;\]/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH JLѿzgTA1!CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,CJ OJPJQJ^Jo(aJfHq ,CJ OJPJQJ^Jo(aJfHq Lz>TbǯgW?/CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH bn|~ǴyeQ9)CJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH JLNZ^bdlïvM;!2CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJKH\PCJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq mH sH nHtH;\]@CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;\]/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH l޹yX/PCJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq mH sH nHtH;\]@CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;\]=CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;]@CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;\]HCJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq nHtH;\]@CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;\]  ޹scP=-CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJKHHCJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq nHtH;\]@CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;\]HCJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq nHtH;\]@CJ OJPJQJ^Jo(aJ6@KHfHq ;\] B F L N ` b ˻w_O?-"CJ OJPJQJ^Jo(aJKHUCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH'CJ OJPJQJ^Jo(aJKHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH !!!$!,!.!8!:!`!!ƴ|dTD5%CJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^JaJKHCJ OJPJQJ^JaJKHUCJ OJPJQJ^Jo(aJKH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^Jo(aJKH"CJ OJPJQJ^Jo(aJKHU,0JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJKH"CJ OJPJQJ^Jo(aJKHUCJ OJPJQJ^Jo(aJKH !!!!!!!!!!!!!!ɹ OJQJ^JUmHsHnHtHUU OJQJ^JCJ OJPJQJ^JaJKHU,0JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJKHCJ OJPJQJ^JaJKHUCJ OJPJQJ^JaJKH ,68F( r[dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD` dYDa$$G$ dYDa$$G$ dYDa$$G$ dYDG$ ( 6 R f v , pVdYDG$1$-DM WD` & FdYDWD` & FdYDWD` & FdYDWD`dYDG$1$-DM WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD` : J . d idYDa$$G$^WD` dYDWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dYDG$-DM WD`dYDG$1$-DM WD` 0 X z dxyfSdYDa$$G$WD`dYDa$$G$WD`dYDa$$G$WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$^WD`x,Z{aGdYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD` dG$WD`dYDa$$G$^WD`dYDa$$G$WD`VxtkQdYDG$1$-DM WD`d`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`dYDG$1$-DM WD`d`lRHxjdYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYDa$$G$^WD` Xt@adYDa$$G$1$H$-DM WD`dYDG$1$H$-DM WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYDa$$G$1$-DM WD`2rxn]P dWD`da$$G$^`dYDa$$G$1$-DM WD`dYDa$$G$1$-DM WD`dYDa$$G$1$-DM WD`dYDa$$G$1$-DM WD`dYDa$$G$1$-DM WD`,vL~rddYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`d`dYD1$WD`dYD1$WD`dG$^WD`dYD1$WD` d`dYD1$WD`da$$G$^` ~N N b !.!xjdYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`dYD1$WD`d` .!!!!!!!dYDa$$1$WD` 9r 9r 9r a$$ 9r dYDa$$1$WD`7. A!#"$%S2P0p18&666666666vvvvvvvvv666006>666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666664666666666666666666666666666666666666666666666664666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*bObb Normal (Web)YDa$$1$CJOJPJQJ^JaJKH6 , 6 d (f~j8Lbl !! !"#$%&'()*+,-./012345( x~.!!6789:;<=>?@A Gz@Times New Roman?([SOeckfN[_GBK- |8ўSOS$ .[x @ArialTimes New Roman7 eck\h[{SO; N[_GB2312; wiSO_GB2312 Normal.wptDN2_lRmsa!Qhם"G d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2O' 6Wj2V/pTEY}eHhwjmli*|e)~}/:(B aw<U)_"VUodM<Jp#t3!?%JHB( [gh2 )Te{wt$Wp$W%HB0}a,2dDU5}9W90T98C_3GN~jNmRWH7Xk#\+]_&Hc%5e$KeOf0 g1g}o}8Btb4 ww<[z '||C~U}S~h;==rѽ1xH 0( 6 S ?0J p XXX ! commondata,<eyJoZGlkIjoiNjMzMTc1OGM5YmYzMmZhZGFlMjY0ODk5YTQxNWQyNTgifQ==@Oh+'0  $08@HDN2_lR Normal.wptmsa3@`9O@b]@'cj =WPS Office_11.8.2.10534_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,4 px  Microsoft 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.10534$723966FBBC1442E09D31CCF7CBC12467_13 Root Entry FLWordDocument90TableCData WpsCustomDataSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJKMNQ