ࡱ F> .-0 PKSKS32Avv8vl$R(; $ hm f_ X -NNSNlqQTV8^]wmN@\*LJT 8^*0202200032S %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8^]st 9S gPlQSՋ*96 IMMIGRATION4 *LJT T gsQUSMOS96 8^]st 9S gPlQS IMMIGRATION4 [N2022t^8g17e2022t^8g18e(W_lltQ4lS#75~nm NLcP*WSO ꁦmNS#1N(unmT N8n2000s| ݍS\100s|v4lWVQۏLՋ\ON s\ gsQNyJTY N N096iQ IMMIGRATION4 96{|W];9 915.8m W[4.60m Wm2.60m n}T4l1.350m ;`(TMO45t ;N:gRs1324.00Kw0 N0\ONe 2022t^8g17e2022t^8g18e ke0930e1630e0 N0\ON4lW _lltQ4lS#75~nm NLcP*WSO ꁦmNS#1N(unmT N8n2000s| ݍS\100s|v4lWVQ0 V09 NT|e_ Ջ*99Hs$ 13585303503 Ǐ_96SǏuؚ06SNՋ*96T|0 N0laNy N Ջ*96^%Nf:yOS OcAISck8^_/T N Ջ*96bHe(uՋ4lWMR N_ۏLHe(uՋTNUO gx*L[hQvYՋՋ*96bHe(uՋ4lWT_YHe(uՋe ^ cĉ[TwQ g{CgvwmN{t:ggbJT N Ջ*96^(WVHFĉ[SR:_ @ B F ͸iT7"(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH  & ­fQ4(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH & , 6 < B F J T ^ b ͰmP;8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH b n | ͸xcF1(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH Ͱ~iL70B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH ͸mXC.(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH  2 4 P R b d n p ѼydO6!(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH p v x , . Ѵq\G2(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH . H J b d lWB2CJ OJPJQJ^Jo(aJ @(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH  ydG2(CJ PJo(aJ @(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH "&*,VXZ\`dhj%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KHCJo(CJUCJmHsHnHtHCJUCJCJUCJo(CJo(CJUCJmHsHnHtHCJUCJCJUCJo(%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH"X }r dWD` dWD` d1$WD` d1$WD` d1$WD`da$$1$UDW]da$$1$UDW]da$$1$UDW]da$$1$UDW] da$$1$ d@a$$1$a$$ R d . d vd1$UDW]WD`d SWD|`| d1$WD` d1$WD` d1$WD` d1$WD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` "$&bd|y 9r a$$ 9r  9r 9r 9r 9r &dPd1$UDW]WD`da$$1$4$UDW]WD`da$$1$4$UDW]WD`d1$UDW]WD` d1$UDW]WD`1. A!#"$%S2P18&0h66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhR~{ ]Cy4Z,944H7bMTn{Oc>%4 9Mzxc35_Q, Q j!Z!![#! c!_m!="V"$#:&#d#*$^$Zl$$W%%%BM%s%t%&9&@S&h& ''/'I'L'd' (~(.!)7)";)UF)6w)>V*Jc*+E+J+V+mk++,|,[7,M, -s.-.#>.4A.r. /( /7 /\:/>/0H09L0b0R1>12 42h2^3<3Z?3C3X"4B4I4i4~55[5V6z6-E6_6l6*}7}7?8\88D8G85L8mQ8d8+9P+959V9W9fg9r9*:-:d:;*;:;Uj;};+<C<j<M}<=8=AB=Ji= >!>e\>A]>n>v>_?y3??@9@Z@-AB:BCBLIBQLQmyQ RRm^RiRS\3S]ESsS~S!S T!T,TATUU!U"U?U,VT3VWB5W%_F_`_`yH`f`h`"a%a3*aGa}a bb,bIb_Nb-Rb1cS%cPcgcctc7'd~Pd[d0zdh e4e?eze f!f8hfekfg&g*Hgpg hSh>BhJheYhrh# iMi i-i3iCizj)2k?k?kokpk|kl lO$lY*l,l1lNl Ulmm%$mSfm|m#nRQn*oAodo ppxpT2pDplqq 1q[Kqrfrr/rs7sVstCt[{tcu?iuvvv)vF5vBKwNw xCBxYNx gx!yfy8zMzbz0{{c {V{#2{[{w{ |Lg|~|(}BV} p}~!~S~6/)18lc >EFIZMVLY`Y">D2IV*k.&]CHLxRq.M~6E8{]]AMC&g(35=& 1P_-l\)Xba=v5=&IQ'C#Y#"%$JTp O*+FP*ek;M7 3&;9Ljv,.TZZ+ Roj0:;<JV<5eTo -k/TEI Qi8gJQj!r=sCVS\_`jlz+[`oq$+_w9:RUagVq4gA!D)O2DVhgt_&9EM u~+ $Z4p{})[2 q"4Fk}a &s ;YMO? /I?|APlH +<7D;Ju]'+450# Zz5mAnvq`{,fUZqlr5DMpX%w*:`=LhsKX$w{ 0 A '][oX,>G[Ws3ct3UZt,(Tafg SX< 6!DPYd&YV-: R0hgk+otz"Tq%]1@:R%Uek IP7=k'H Wv}p=t; Za{t&Sl-nwX|UaMD3L8b>_1B 18?P*!'&8KOyD{&}.FT` EJWizGSb)Y,Q,~$&(dyTzH|/L>/FKa @>?N%R< " +04DYc*YGacvw Dd`j