ࡱ F> PmKSKS32nnnrd $ h ^  -NNSNlqQTVwm msXObl 1982t^8g23e,{NJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{NASV!kOǏ 1999t^12g25e,{]NJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{AS N!kOO TeV[;N-^N,{26SlQ^ 2000t^4g1eweL09hnc2013t^12g28e,{ASNJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{mQ!kO 0sQNO9e0-NNSNlqQTVwm msXObl 0I{Nl_vQ[ 0,{N!kOck 9hnc2016t^11g7e,{ASNJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{NASV!kO 0sQNO9e0-NNSNlqQTVwm msXObl 0vQ[ 0,{N!kOck 9hnc2017t^11g4e,{ASNJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{ NAS!kO 0sQNO9e0-NNSNlqQTVOl 0I{ASNl_vQ[ 0,{ N!kOck vU_ ,{Nz ;`R ,{Nz wm msXvcw{t ,{ Nz wm mu`Ob ,{Vz 2lFnalgir[wm msXvalg_c[ ,{Nz 2lwm\] z^yv[wm msXvalg_c[ ,{mQz 2lwm m] z^yv[wm msXvalg_c[ ,{Nz 2l>PP^_ir[wm msXvalg_c[ ,{kQz 2l96S gsQ\ON;mR[wm msXvalg_c[ ,{]Nz l_#N ,{ASz DR ,{Nz ;`R ,{Nag :NNObT9eUwm msX Obwm mDn 2lalg_c[ ~bu`s^a ONSOeP^ Oۏ~NmT>yOvSc~SU\ 6R[,gl0 ,{Nag ,gl(uN-NNSNlqQTVQ4l0wm0kޏ:S0N^\~Nm:S0'YFgNS-NNSNlqQTV{vvQNwmW0 (W-NNSNlqQTV{wmWQNN*L0Rc0_S0uN0e8n0yf[xvzSvQN;mR b(WlwmFWQNNq_Twm msX;mRvNUOUSMOT*NN _{u[,gl0 (W-NNSNlqQTV{wmWNY b-NNSNlqQTV{wmWalgv _N(u,gl0 ,{ Nag V[(W͑pwm mu`R:S0u`sXOea:ST1_:SI{wmWR[u`Ob~~ [L%Nec6Rpeϑ0wQSORl1uVRb6R[0 ,{Vag NRUSMOT*NN gObwm msXvINR v^ gCg[alg_c[wm msXvUSMOT*NN NSwm msXvcw{tNXTvݏl1YLL:NۏLvcwTh>N0 ,{Nag VRbsXObL?e;N{\O:N[hQVsXOb]\O~Nvcw{tv [hQVwm msXOb]\O[ec[0OSTvcw v^#hQV2lFnalgirTwm\] z^yv[wm malg_c[vsXOb]\O0 V[wm mL?e;N{#wm msXvvcw{t ~~wm msXvg0vKm0vƉ0ċNTyf[xvz #hQV2lwm m] z^yvTwm m>PP^_ir[wm malg_c[vsXOb]\O0 V[wmNL?e;N{#@b/n:S4lWQ^QN96T/n:S4lWY^nN0^QN96algwm msXvvcw{t v^#algNEevgYt[(W-NNSNlqQTV{wmW*L0\PlT\ONvYVM|96 bvalgNEe{vnhgYt096algNEe~nN b_c[v ^S_8T6enNL?e;N{SNgYt0 V[nNL?e;N{#n/n4lWQ^QN96Tn/n4lWYnN96algwm msXvvcw{t #ObnN4lWu`sX]\O v^gYtMR>kĉ[valgNEeNYvnNalgNEe0 QsXOb#QN96algwm msXvvcw{tSalgNEevgYt0 lwmS~N N0WeNl?e^LOwm msXvcw{tCgv蕄vL# 1uw0ꁻl:S0v^Nl?e^9hnc,glSVRb gsQĉ[nx[0 ,{mQag sXObL?e;N{0wm mL?e;N{蕌TvQNLOwm msXvcw{tCgv 9hncL#R]OllQ_wm msXvsQOo`vsQcalUSMO^S_OllQ_calOo`0 ,{Nz wm msXvcw{t ,{Nag V[wm mL?e;N{O TVRb gsQ蕌Tlwmw0ꁻl:S0v^Nl?e^9hnchQVwm m;NSOR:SĉR b[hQVwm mR:SR bVRbybQ0 lwm0WeT~Nl?e^^S_9hnchQVT0Wewm mR:SR ObTyf[Tt0WO(uwmW0 ,{kQag V[9hncwm mR:SR6R[hQVwm msXObĉRT͑pwmW:SW'`wm msXObĉR0 k͑pwmWv gsQlwmw0ꁻl:S0v^Nl?e^SLOwm msXvcw{tCgv SN^zwm msXOb:SWT\O~~ #[e͑pwmW:SW'`wm msXObĉR0wm msXalgv2lTwm mu`Ob]\O0 ,{]Nag :SWvwm msXOb]\O 1u gsQlwm0WeNl?e^OSFU㉳Q b1u N~Nl?e^OS㉳Q0 蕄v͑'Ywm msXOb]\O 1uVRbsXObL?e;N{OSOS*g㉳Qv 1uVRb\OQQ[0 ,{ASag V[9hncwm msX(ϑrQTV[~Nm0b/gagN 6R[V[wm msX(ϑhQ0 lwmw0ꁻl:S0v^Nl?e^[V[wm msX(ϑhQ-N*g\Oĉ[vyv SN6R[0Wewm msX(ϑhQ0 lwm0WeT~Nl?e^9hncV[T0Wewm msX(ϑhQvĉ[T,gL?e:Sя\wmWsX(ϑrQ nx[wm msXObvvhTNR v^~eQNl?e^]\OR cv^vwm msX(ϑhQ[e{t0 ,{ASNag V[T0We4lalgirc>ehQv6R[ ^S_\V[T0Wewm msX(ϑhQ\O:N͑OncKNN0(WV[^zv^[ecal;`ϑc6R6R^v͑pwmW 4lalgirc>ehQv6R[ ؏^S_\;Nalgircwm;`ϑc6Rch\O:N͑Onc0 calUSMO(WgbLV[T0We4lalgirc>ehQv Te ^S_u[R=[0R,gUSMOv;Nalgircwm;`ϑc6Rch0 [Ǐ;Nalgircwm;`ϑc6Rchv͑pwmWT*g[bwm msXObvh0NRvwmW w~N NNl?e^sXObL?e;N{0wm mL?e;N{ 9hncL#R]f\P[ybeXv^y{|algirc>e;`ϑv^yvsXq_TbJTfNh 0 ,{ASNag vcTwm mc>ealgirvUSMOT*NN _{ cgqV[ĉ[4~cal90Ogql_ĉ[4~sXObzv NQ4~cal90 Twm m>PP^_ir _{ cgqV[ĉ[4~>PP90 9hnc,glĉ[_6evcal90>PP9 _{(uNwm msXalgvtel N_*c\ON(u0wQSORl1uVRbĉ[0 ,{AS Nag V[R:_2lwm msXalg_c[vyf[b/gvxvzT_S [%N͑algwm msXv=TuN]zT=TY [Lmpl6R^0 ON^S_OHQO(unmn Ǒ(uDn)R(usؚ0algirc>eϑ\vnmuN]z 2bk[wm msXvalg0 ,{ASVag V[wm mL?e;N{ cgqV[sXvKm0vƉĉThQ {thQVwm msXvg0vKm0vƉ 6R[wQSOv[eRl O T gsQ~~hQVwm msXvKm0vƉQ~ [gċNwm msX(ϑ S^wm m]*vƉb0 Ogq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgvR+R#T@b4lWvvKm0vƉ0 vQN gsQ9hnchQVwm msXvKmQvR] R+R#[eQwmlS0;NcalSvvKm0 ,{ASNag VRb gsQ蕔^S_TVRbsXObL?e;N{cO6RhQVsX(ϑlQb@b_vwm msXvKmDe0 sXObL?e;N{蕔^S_T gsQcONwm msXvcw{t gsQvDe0 ,{ASmQag V[wm mL?e;N{ cgqV[6R[vsXvKm0vƉOo`{t6R^ #{twm m~TOo`|~ :Nwm msXObvcw{tcO gR0 ,{ASNag VSuNEebvQNzS'`NN bbS bwm msXalgNEevUSMOT*NN _{zsSǑS gHece SeTSS0RqS[b v^TOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕥bJT cSgYt0 lwmS~N N0WeNl?e^(W,gL?e:SWя\wmWvsXS0R%N͑alge _{ǑS gHece dbQ{qS[0 ,{ASkQag V[9hnc2bkwm msXalgv 6R[V[͑'Ywm NalgNEe^%`R0 V[wm mL?e;N{#6R[hQVwm mwlRc_S͑'Ywm Nnl^%`R bVRbsXObL?e;N{YHh0 V[wmNL?e;N{#6R[hQV96͑'Ywm NnlalgNEe^%`R bVRbsXObL?e;N{YHh0 lwmSSu͑'Ywm msXalgNEevUSMO ^S_OgqV[vĉ[ 6R[algNEe^%`R v^TS_0WsXObL?e;N{0wm mL?e;N{YHh0 lwmS~N N0WeNl?e^SvQ gsQ(WSu͑'Ywm NalgNEee _{ cgq^%`RdbQ{qS[0 ,{AS]Nag Ogq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgvSN(Wwm N[LTTgbl (W]*vƉ-NSswm NalgNEebݏS,glĉ[vL:Ne ^S_NN6Rbkv^gS _e gCgǑS gHece 2bkalgN`vib'Y v^bJT gsQ;N{Yt0 Ogq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv gCg[{VQc>ealgirvUSMOT*NNۏLs:Whg0hg^S_Y[S f`Q cO_vDe0 hg:gsQ^S_:NhgO[b/gy[TNRy[0 ,{ Nz wm mu`Ob ,{NASag VRbTlwm0WeT~Nl?e^^S_ǑS gHece Ob~hg0sZty0nwmn0W0wm\0wm~n0eQwmlS0͑nN4lWI{wQ gxQW'`0Nh'`vwm mu`|~ sz0oqSwm muirv)Y6qƖ-NR^:S wQ g͑~NmNyONeFnalgir _{%Ne0nFnalgirmwmy\c>ecalS ^S_9hncwm mR:SR0wm4lRRagNTwm^] zev gsQ`Qnx[ wQSORl1uVRbĉ[0 ,{ NASNag w0ꁻl:S0v^Nl?e^sXObL?e;N{蕌T4lL?e;N{蕔^S_ cgq4lalg2l gsQl_vĉ[ R:_eQwmlAm{t 2lalg OeQwmlSv4l(YNo}Yr`0 ,{ NASNag c>eFnalgirvUSMO _{TsXObL?e;N{3ubb gvFnalgirc>ee0YteT(Wck8^\ONagN Nc>eFnalgirvy{|0peϑTSm^ v^cO2lwm msXalgebv gsQb/gTDe0 c>eFnalgirvy{|0peϑTSm^ g͑'Y9eSv _{Se3ub0 ,{ NAS Nag ybkTwmWc>el{|0xm0xm0gRk^mTؚ0-N4ls^>e\'`^4l0 %NeNO4ls^>e\'`^4lnxc>ev _{%Ne+T g NfM㉄v g:girT͑ё^\v^4l0 ,{ NASVag +TuSSOv;Sual4l0u;mal4lT]N^4l_{~ǏYt &{TV[ gsQc>ehQT eceQwmW0 ,{ NASNag +T g:girT%{Qir(v]N^4l0u;mal4l ^S_%Ne0 ,{ NASmQag TwmWc>e+Tp^4l _{ǑS gHece OяnN4lWv4l)n&{TV[wm msX(ϑhQ MQpalg[4lNDnvqS[0 ,{ NASNag lwmQ0u0g:We(uSf[Qo _{gbLV[Qo[hQO(uvĉ[ThQ0 lwmQ0u0g:W^S_TtO(uST iiruBR0 ,{ NASkQag (W\n_n0X>eTYt>\w0w#n0dqpp#n0W>WTvQNVSO^irv Ogq 0-NNSNlqQTVVSO^iralgsX2ll 0v gsQĉ[gbL0 ,{ NAS]Nag ybk~-NNSNlqQTVQ4l0wmlyqSi^ir0 ~-NNSNlqQTV{vvQNwmWlyqSi^irv _{NHQS_VRbsXObL?e;N{蕄vfNb Ta0 ,{VASag lwmW^Nl?e^^S_^T[UW^c4l{Q gR0W^W^al4lYtSbvQNal4lƖ-NYte R:_W^al4lv~Ttel0 ^al4lwm mYn] z _{&{TV[ gsQĉ[0 ,{VASNag V[ǑS_ce 2bk0Q\Tc6Reg'YlB\bǏ'YlB\ bvwm msXalg_c[0 ,{Nz 2lwm\] z^yv[wm msXvalg_c[ ,{VASNag e^09e^0ib^wm\] z^yv _{u[V[ gsQ^yvsXOb{tvĉ[ v^b2lalg@bDё~eQ^yvbDR0 (WOlR[vwm m6qOb:S0wmnΘof T܀:S0͑nN4lWSvQNyr+RObv:SW N_NNalgsX04xOWof‰vwm\] zyv^bvQN;mR0 ,{VAS Nag wm\] z^yvUSMO _{[wm msXۏLyf[g 9hnc6qagNT>yOagN Tt @W 6RsXq_TbJTfNh 0(W^yv_]MR \sXq_TbJTfNh bsXObL?e;N{蕡[gybQ0 sXObL?e;N{(WybQsXq_TbJTfNh KNMR _{_Blwm m0wmN0nNL?e;N{蕌TQsXOb蕄va0 ,{VASVag wm\] z^yvvsXObe _{N;NSO] z Te0 Tee]0 TebNO(u0sXObe^S_&{T~ybQvsXq_TċNbJTfNh vBl0 ,{VASNag ybk(WlwmFWQe^ NwQY gHeltcevSf[6RFm ~0S]0pSg06Ri05u@0 0pl0\Qnb9NSvQN%N͑algwm msXv]NuNyv0 ,{VASmQag tQ^wm\] z^yv _{ǑS gHece ObV[T0We͑pObvΑuR iirSvQuX[sXTwm m4lNDn0 %Ne\'`ir(bfnQ gk g[ir(vPge0 ,{NASag wm m] z^yvr4x\ONe _{ǑS gHece Obwm mDn0 wm mwlRc_SSlǏ z-N _{ǑS gHece MQnlNEevSu0 ,{NASNag wm mwlN90Ns^STǑls^Sv+Tlal4lTl'`mTir _{~ǏYthTc>ekl0^l_{NNV6e N_c>eeQwm0~V6eYtTc>ev vQ+Tlϑ N_ǏV[ĉ[vhQ0 N@bO(uvlWlFmTvQN gk YTlFm N_c>eeQwm04lWlFmTek YTlFmSQ\vc>e _{&{TV[ gsQĉ[0 ,{NASNag wm mwlN90Ns^STǑls^SSvQ gsQwm Ne N_TwmWYn+Tlv]NW>W0YnvQN]NW>W N_ bwm msXalg0 ,{NAS Nag wm NՋle ^S_nxOllEQRqp lTl'`mTir N_c>eeQwm0 ,{NASVag Rc_Swm mwl _{ c gsQĉ[6Rnl^%`R bV[wm mL?e;N{蕄vwm:S>mQ:ggYHh0 ,{Nz 2l>PP^_ir[wm msXvalg_c[ ,{NASNag NUOUSMO*g~V[wm mL?e;N{ybQ N_T-NNSNlqQTV{wmW>PPNUO^_ir0 >PP^_irvUSMO _{TV[wm mL?e;N{cQfNb3u ~V[wm mL?e;N{蕡[gybQ S~ST eS>PP0 ybk-NNSNlqQTVXYv^_ir(W-NNSNlqQTV{wmW>PP0 ,{NASmQag V[wm mL?e;N{9hnc^_irvk'`0 gkir(+TϑT[wm msXq_T z^ 6R[wm m>PP^_irċN z^ThQ0 Twm m>PP^_ir ^S_ cgq^_irv{|+RTpeϑ[LR~{t0 SNTwm m>PPv^_ir TU_ 1uV[wm mL?e;N{b[ ~VRbsXObL?e;N{cQ[8haT bVRbybQ0 ,{NASNag V[wm mL?e;N{ cgqyf[0Tt0~Nm0[hQvSR Rwm m>PP:S ~VRbsXObL?e;N{cQ[8haT bVRbybQ0 4Ne'`wm m>PP:S1uV[wm mL?e;N{ybQ v^bVRbsXObL?e;N{YHh0 V[wm mL?e;N{(W Rwm m>PP:STybQ4Ne'`wm m>PP:SKNMR _{_BlV[wmN0nNL?e;N{蕄va0 ,{NASkQag V[wm mL?e;N{vcw{t>PP:SvO(u ~~>PP:SvsXvKm0[~nx N[~~O(uv>PP:S V[wm mL?e;N{蕔^S_NN\ ~bk(W>PP:SvNR>PP;mR v^bVRbYHh0 ,{NAS]Nag Q>PP^_irvUSMO _{ cgqSlfvgPSagN 0Rc[v:SWۏL>PP0^_irň}KNT ybQ蕔^S_NN8h[0 ,{mQASag Q>PP^_irvUSMO ^S_~U_>PPv`Q v^(W>PPTTybQ\OQfNbbJT0>PP^_irv96_{TvQ/nvwmNL?e;N{\OQfNbbJT0 ,{mQASNag ybk(Wwm Nqp^_ir0 ybk(Wwm NYn>e\'`^_irbvQN>e\'`ir(0^_ir-Nv>e\'`ir(vAMQSm^1uVRb6R[0 ,{kQz 2l96S gsQ\ON;mR[wm msXvalg_c[ ,{mQASNag (W-NNSNlqQTV{wmW NUO96SvsQ\ON N_ݏS,glĉ[Twm mc>ealgir0^_irTS}4l096W>WSvQN g[ir(0 NN96algir0^_ir096W>Wc6e096n10m1\ON;mRv _{wQYv^vc6eYtR0 ,{mQAS Nag 96_{ cgq gsQĉ[c g2bkwm msXalgvfNNefN (WۏLmSalgirc>eSd\Oe ^S_Y[U_0 ,{mQASVag 96_{Mnv^v2alYThVPg0 }ЏwQ galgqS['`'irv96 vQ~gNY^S_Y2bkbQ{@b}'ir[wm msXvalg0 ,{mQASNag 96^S_u[wm NN[hQl_0lĉvĉ[ 2bkVxd0y0dEm0kp~pbrpI{_wvwmNEe bwm msXvalg0 ,{mQASmQag V[[Uv^[e96lal_c[lNTP#N6R^ cgq96lal_c[TP#N1u9NT';NqQ TbbΘivSR ^z96lalOi0lal_c[TPWё6R^0 [e96lalOi0lal_c[TPWё6R^vwQSORl1uVRbĉ[0 ,{mQASNag }ЏwQ galgqS['`'irۏQ/nSv96 vQbЏN0'ir@b gNbNtN _{NHQTwmNL?e;N{3ub0~ybQT eSۏQ/nS0ǏX\PYubňxS\ON0 ,{mQASkQag NN96ňЏalgqS['`'irvUS0Sň0h_0peϑP6RI{ _{&{T[@bň'irv gsQĉ[0 96ňЏalgqS['` Nfv'ir ^S_ cgq gsQĉ[NHQۏLċ0O0 ňxSl{|S gk g['irv\ON 9\Se_{u[[hQ2ald\Oĉ z0 ,{mQAS]Nag /nS0x4Y0ňxSzT96O S_{ cgq gsQĉ[Y gYv(uNYt96algir0^_irvc6ee v^O勾eYNo}Yr`0 ňxSl{|v/nS0x4Y0ňxSzT96_{6Rnlalg^%`R v^MYv^vnlalg^%`YThVPg0 ,{NASag 96S gsQ\ON;mR^S_u[ gsQl_lĉThQ ǑS gHece 2bk bwm msXalg0wmNL?e;N{I{ gsQ蕔^S_R:_[96S gsQ\ON;mRvvcw{t0 96ۏLceňmSOalgqS['`'irvǏs\ON ^S_NHQ cgq gsQĉ[b~wmNL?e;N{ybQ0 ,{NASNag 96SuwmNEe bbS bwm msX͑'Yalg_c[v V[wmNL?e;N{ gCg:_6RǑSMQbQ\alg_c[vce0 [(WlQwm NVSuwmNEe b-NNSNlqQTV{wmW͑'Yalg_c[TgbwQ galgZv960wm Ne V[wmNL?e;N{ gCgǑSN[EvbSSuv_c[vyv_ce0 ,{NASNag @b g96GW gvƉwm NalgvINR (WSswm NalgNEebݏS,glĉ[vL:Ne _{zsST1\яvOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕥bJT0 l(u*zzhVSswm NcalbalgNN _{SeT1\яvl(u*zzzz-NN{6RUSMObJT0c0RbJTvUSMO ^S_zsSTOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgvb0 ,{]Nz l_#N ,{NAS Nag ݏS,gl gsQĉ[ g NRL:NKNNv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv#N\PbkݏlL:N0Pg9eckb#NǑSP6RuN0\PNtelI{ce v^YNZ>kb N9eckv Ol\OQYZQ[vSN#N9eckKNev!kew cgqSZ>kpe ceޏ~YZ`%N͑v b~ gybQCgvNl?e^ybQ #N\PN0sQ N TwmWc>e,glybkc>evalgirbvQNir(v N N cgq,glĉ[Twm mc>ealgir bǏhQ0;`ϑc6Rchc>ealgirv N *gS_wm m>PPS Twm m>PP^_irv V VSuNEebvQNzS'`NN bwm msXalgNEe NzsSǑSYtcev0 gMR>k,{N 0 N yL:NKNNv Y NNCQN NNASNCQN NvZ>k gMR>k,{N 0V yL:NKNNv YNNCQN NASNCQN NvZ>k0 ,{NASVag ݏS,gl gsQĉ[ g NRL:NKNNv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕈NNfJT bYNZ>k N N cgqĉ[3ub ubbalgirc>e gsQNy b(W3ube_Z\OGPv N SuNEebvQNzS'`NN N cgqĉ[bJTv N N cgqĉ[U_>PP`Q b N cgqĉ[cN>PPbJTv V bbbb96}ЏalgqS['`'ir3ubNyv0 gMR>k,{N 0 N yL:NKNNv YNNCQN NvZ>k gMR>k,{N 0V yL:NKNNv YNNCQN NvZ>k0 ,{NASNag ݏS,gl,{AS]Nag,{N>kvĉ[ b~s:Whg b(Whge_Z\OGPv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕈NNfJT v^YNNCQN NvZ>k0 ,{NASmQag ݏS,glĉ[ bsZty0~hgI{wm mu`|~Swm m4lNDn0wm mOb:S4xOWv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv#NPg9eckTǑSeQece v^YNNCQN NASNCQN NvZ>k gݏl@b_v l6evQݏl@b_0 ,{NASNag ݏS,gl,{ NASag,{N>k0,{ N>kĉ[neQwmcalSv 1uS~N N0WeNl?e^sXObL?e;N{#NvQsQ v^YNNCQN NASNCQN NvZ>k0 wm m0wmN0nNL?e;N{蕌TQsXObSseQwmcalSnݏS,gl,{ NASag,{N>k0,{ N>kĉ[v ^S_bsXObL?e;N{蕝OgqMR>kĉ[NNYZ0 ,{NASkQag ݏS,gl,{ NAS]Nag,{N>kvĉ[ ~-NNSNlqQTV{wmW lyqSi^irv 1uV[wmNL?e;N{#N^lЏqSi^irv96Q-NNSNlqQTV{wmW v^YNNCQN NNASNCQN NvZ>k0 ,{NAS]Nag wm\] z^yv*gOlۏLsXq_TċNv Ogq 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0vĉ[Yt0 ,{kQASag ݏS,gl,{VASVagvĉ[ wm\] z^yv*g^bsXObe bsXObe*g0Rĉ[BlsSbeQuN0O(uv 1usXObL?e;N{#NvQ\PbkuNbO(u v^YNNCQN NASNCQN NvZ>k0 ,{kQASNag ݏS,gl,{VASNagvĉ[ e^%N͑algwm msXv]NuN^yvv cgq{tCgP 1uS~N NNl?e^#NsQ0 ,{kQASNag ݏS,gl,{VASNag,{N>kvĉ[ ۏLwm m] z^yvv 1uwm mL?e;N{#NvQ\Pbke] 9hncݏl`TqS[Tg Y^yv;`bD~vRKNNN N~vRKNNN NvZ>k v^SN#Nb` YSr0 ݏS,gl,{VASkQagvĉ[ wm m] z^yv*g^bsXObe0sXObe*g0Rĉ[BlsSbeQuN0O(uv 1uwm mL?e;N{#NvQ\PbkuN0O(u v^YNNCQN NNASNCQN NvZ>k0 ,{kQAS Nag ݏS,gl,{VAS]Nagvĉ[ O(u+ThQ>e\'`ir(bfnQ gk g[ir(Pgev 1uwm mL?e;N{YNNCQN NvZ>k v^#NvQ\Pbk^yvvЏL v0RmdalgqS[0 ,{kQASVag ݏS,glĉ[ۏLwm mwlRc_S;mR bwm msXalgv 1uV[wm mL?e;N{蕈NNfJT v^YNNCQN NNASNCQN NvZ>k0 ,{kQASNag ݏS,glĉ[ N cgqSvĉ[>PP bT]~\필v>PP:S>PP^_irv 1uwm mL?e;N{蕈NNfJT v^Y NNCQN NNASNCQN NvZ>k[`%N͑v SNfcbb TS0 ,{kQASmQag ݏS,gl,{NASNag,{ N>kvĉ[ \-NNSNlqQTVXY^_irЏۏ-NNSNlqQTV{wmW>PPv 1uV[wm mL?e;N{蕈NNfJT v^9hnc bbS bvqS[Tg YASNCQN NN~vNCQN NvZ>k0 ,{kQASNag ݏS,glĉ[ g NRL:NKNNv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕈NNfJT bYNZ>k N /nS0x4Y0ňxSzS96*gMY2ale0hVPgv N 96*gc g2alfN02alefN b N cgqĉ[}calU_v N NN4l NT/n:S4lWb90e99eň0Sb^cTvQN4l N04l Ne]\ON bwm msXalg_c[v V 96}Џv'ir NwQY2alЏagNv0 gMR>k,{N 0V yL:NKNNv YNNCQN NASNCQN NvZ>k gMR>k,{N yL:Nv YNNCQN NvZ>k gMR>k,{ N yL:Nv YNNCQN NNASNCQN NvZ>k0 ,{kQASkQag ݏS,glĉ[ 960wls^STňxSl{|v/nS0x4Y0ňxSz N6Rnl^%`Rv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕈NNfJT b#NPg9eck0 ,{kQAS]Nag bwm msXalg_c[v#N ^S_cdqS[ v^TP_c1YQ1uN,{ NvEeabǏ1Y bwm msXalg_c[v 1u,{ NcdqS[ v^bbTP#N0 [4xOWwm mu`0wm m4lNDn0wm mOb:S ~V[ b͑'Y_c1Yv 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgvNhV[[#NcQ_c[TPBl0 ,{]NASag [ݏS,glĉ[ bwm msXalgNEevUSMO dOlbbTP#NY 1uOgq,glĉ[LOwm msXvcw{tCgv蕝Ogq,gag,{N>kvĉ[YNZ>kc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTSNY NNt^^N,gUSMOS_6eeQ~vRKNNASN NvZ>kvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXT^\NV[]\ONXTv Ol~NYR0 [ bN,b'Ywm msXalgNEev cgqvc_c1Yv~vRKNNAS{Z>k[ b͑'Ybyr'Ywm msXalgNEev cgqvc_c1Yv~vRKN NAS{Z>k0 [%N͑algwm msX04xOWwm mu` gbrjv OlvzRN#N0 ,{]NASNag [hQ^\N NR`b_KNN ~ǏSeǑSTtce N6q NMQ[wm msX balg_c[v balg_c[v gsQ#NMQNbb#N N bN N NSbbv6q~p[ N #opTXbvQNR*Yv;N{ (WgbLL#evu_ bvQNǏ1YL:N0 ,{]NASNag [ݏS,gl,{ASNag gsQ4~cal90>PP9ĉ[vL?eYZ 1uVRbĉ[0 ,{]NAS Nag wm msXvcw{tNXTn(uLCg0s_L[0_y _ bwm msXalg_c[v Ol~NL?eYRgbrjv OlvzRN#N0 ,{ASz DR ,{]NASVag ,gl-N NR(u틄v+TIN/f N wm msXalg_c[ /fcvcbc0Wbir(bϑ_eQwm msX Nu_c[wm muirDn0qS[NSOeP^0Y[nNTwm NvQNTl;mR0_c[wm4lO(u }(TQ_csX(ϑI{ g[q_T0 N Q4l /fcbVwmW~TQFNOv@b gwmW0 N nwmn0W /fcNOnoe4lmEmNmQs|v4lWSvQl\xmn0W&^ Sb4lm NǏmQs|v8lEN'`4lW0no&^b*ml0W&^ TlwmNO0WI{0 V wm mR:SR /fcOncwm m6q^\'`T>yO^\'` NS6qDnTsXyr[agN Lu[wm m)R(uv;N[RTO(utu0 N nN4lW /fc|~{|vNuS:W0"}u:W0Q:W0m8nST|~{|v{Qk:W0 mQ l{| /fcNUO{|WvlSvQp6RT0 N l'`mTir /fcNUO+T glNvmTir0 kQ c>e /fcbalgirceQwm mvL:N SblQ0nQ0lQ0UQTPQ0 ]N F0Walgn{yFn /fcNF0WTwmWc>ealgir bbS bwm msXalgv:W@b0eI{0 AS Fnalgir /fc1uF0Walgnc>evalgir0 ASN >PP /fcǏ960*zzhV0s^SbvQN}Џ]wQ Twm mYn^_irTvQN g[ir(vL:N Sb_n960*zzhV0s^SSvQReTvQNnmR]wQvL:N0 ASN lwmFW /fcNwm\vޏ bǏ{S0l n0e vcbcTwm mc>ealgirSvQvsQ;mRvN&^:SW0 AS N wm Nqp /fcNpgdk:Nvv (Wwm Nqpe N Eeaqp^_irbvQNir(vL:N FO960s^SbvQNN]g irck8^d\O-N @bD&^SuvL:NdY0 ,{]NASNag mSwm msXvcw{tv gsQ蕄vwQSOLCgRR ,gl*g\Oĉ[v 1uVRbĉ[0 ,{]NASmQag -NNSNlqQTV~bSRvNwm msXOb gsQvVEag~N,gl g N Tĉ[v (uVEag~vĉ[FO/f -NNSNlqQTVXfOYuvag>kdY0 ,{]NASNag ,gl2000t^4g1eweL0 " ǹsaSE7CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,  @ ñugYK9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH@ B H N v x ~ õykYK=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ     ñykYK=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH & ,  õyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ  bdfvxõ}oaOA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ xz>@Bõ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ rtv| &ǹ}oaSE3#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ &68:@F "(.|ǵ}oaSA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ |~@BDJP ǹ}oaSE7CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ dfhZ\õ}oaOA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\^ NPRǹ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ R468pǵ}oaSA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ prt$ǹoaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ VXZbh$ & ( õyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ N!P!R!!!!@"B"D""õ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ """""###$$$F$H$J$L$R$õ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ R$X$d$f$h$p$v$%%%%%%%%õyk]OA/#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH%2&4&6&b&d&f&p&v&&&& '''`'ǹ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ `'b'd'''''''(( (((((ǹseWE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ (((((((H)J)L)V)\))))õ}o]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ )))$*&*(*2*8*******+õyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ++T+V+X++++++++++,õ}oaSA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,, ,*,0,t,v,x,,, - ----õyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ -----.....B/D/F/P/V/ǹ}oaSE3#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ V/ 000L0N0P0Z0`0000000,1ǹ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ,1.101:1@1111112222$2õyk]OA/#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ $222222222 3"3$3.3433ǵ}oaSA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 33333333T4V4X4`4f444õ}oaOA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 445555"5t5v5x5z55555ǹ}oaOA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5555:6<6>666666777õ}o]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 7 8 888888888L9N9P9Z9ǵ}k]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ Z9`99994:6:8:::@:F:n:p:r:|:õ}k]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH|::f;h;j;;;;;;<<<<<õyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH<<<<2=4=6=>=D=======õyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ===>>>>?? ??????õ}k]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ???????N@P@R@T@Z@`@@@õyk]K=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH@@@@@@@bAdAfAAAAAAõ}oaSE3#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ A B"B$B^B`BbBBBBBBfChCjCCǹsaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CCC(D*D,D6DJJJõ}oaOA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ JJJJ>K@KBKKKKKKKKKõ}oaSE3#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KPLRLTLLLLLLZM\M^MMMMMǹ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ MM@NBNDNNNNNOOOO,P.Põyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.P0P2P8P>PFPHPJPTPZPQQQQQõyk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ QQRRRDRFRHRRRR"S$S&S0S6SǹseWI;)#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6SSSSSSS T"T$T`TbTdTTTTǹseWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ T UUUU UUUUUUVVVVǵ}k]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ VV6W8W:WWWWWWXXXXXõyk]OA/#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHXYYYY YYYYYY`ZbZdZnZǵ}k]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ nZtZ,[.[0[[[[[[\\\\\õyk]OA/#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\.]0]2]<]B]]]]]^^^^^ǵ}k]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ^^8_:_<_r_t_v____```H`J`õ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHJ`L````aaaaaaa@bBbDbǹ}o]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ Dbbbbbb ddddddddddǵ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ddpereteeeeeeeeeefõ}oaSE7CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHffLfNfPfZf`fffffffffõyk]K=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHfffggg gggghh hhhhõ}oaSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ hiiiViXiZiiiiiiijjjǹseWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ jjjljnjjjj>k@kBkkkkPlRlTlǹseWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ Tl^ldllllllLmNmPmZm`mmmõyk]K=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ " yY6#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` B x _? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@x _? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDd@`@  _? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` df_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`fxz@B_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`B_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`tv_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`8: _? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` "~BD_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`fh_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`\^_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` P_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`PR68_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`rt_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`X_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`XZ& ( _? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` P!R!!!B"_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`B"D"""##$_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$$H$J$L$f$h$_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`h$%%%%4&6&_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`6&d&f&&&''_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`'b'd'''''_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`'( (((((_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(J)L)))&*(*_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(*****V+X+_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`X++++++,_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`, ,v,x, ---_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`----..D/_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`D/F/00N0P00_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`0000.1011_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`1122222_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`22"3$3333_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`33V4X4445_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`55v5x5z555_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`5<6>66677_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`7 8888N9P9_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`P9996:8:::p:_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`p:r:h;j;;;<_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`<<<<4=6==_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`====>>?_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`??????P@_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`P@R@T@@@@@_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`@dAfAAA"B$B_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$B`BbBBBhCjC_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`jCCC*D,DDD_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`DrEtEFF:F?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv x fB PX B"$h$6&''((*X+,-D/0123557P9p:<=?P@@$BjCDO@Bg@L3WPS eW[՜.+,D՜.+,H( 08@ (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10912 Root Entry FWordDocument30TableData WpsCustomDataSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8$ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~